Personal Development

อาเซียน 2015 จริงหรือแรงงานไทยมีคุณภาพสุด

หลายครั้งที่คนไทยเข้าใจว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน แรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากการลงทุนจากต่างชาติ แต่เมื่อพิจารณาให้ดีจะพบว่าแรงงานเหล่านั้นเป็นแรงงานระดับผู้ใช้แรงงาน (more…)