Learning Tips

ภาษาที่คนไทยควรศึกษา 2018

ทิศทางของโลกเปลี่ยนแปลงบ่อย...นอกจากการเรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สองอาจไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความสามารถในการสื่อสาร “ภาษาอังกฤษ” ที่ปัจจุบันไม่ใช่ความสามารถพิเศษอีกต่อไป ยุคนี้จึงกลายมาเป็นยุคของ “ภาษาที่สาม” สิ่งที่คนรุ่นใหม่ทุกคนควรจะมี

ข้อได้เปรียบในอาเซียนเรื่องภาษาอังกฤษ

ข้อได้เปรียบของสมาชิกอาเซียนบางประเทศในเรื่องของภาษาอังกฤษ คือ ประเทศเหล่านั้นในอดีตเคยตกเป็นอาณานิคมของกลุ่มประเทศตะวันตก ทำให้ประชาชนของประเทศเหล่านั้นสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (more…)