ویزای تحصیلی تایلند

[[[["field2","equal_to","1"],["field2","equal_to","2"],["field2","equal_to","3"]],[["show_fields","field11,field13,field5,field7"]],"or"],[[["field13","equal_to","\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646"],["field2","equal_to","1"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646"],["field2","equal_to","2"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646"],["field2","equal_to","3"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field9","equal_to","1"],["field9","equal_to","2"],["field9","equal_to","\u0698\u0627\u067e\u0646\u06cc"],["field14","equal_to","\u062a\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062f\u06cc"],["field14","equal_to","\u0698\u0627\u067e\u0646\u06cc"],["field16","equal_to","\u062a\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062f\u06cc"],["field16","equal_to","\u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633\u06cc"],["field8","equal_to","\u062a\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062f\u06cc"],["field8","equal_to","\u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633\u06cc"],["field8","equal_to","\u0686\u06cc\u0646\u06cc"],["field8","equal_to","\u0698\u0627\u067e\u0646\u06cc"],["field15","equal_to","1"],["field15","equal_to","\u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633\u06cc"],["field15","equal_to","\u0686\u06cc\u0646\u06cc"],["field17","equal_to","1"],["field17","equal_to","\u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633\u06cc"],["field17","equal_to","\u0698\u0627\u067e\u0646\u06cc"],["field18","equal_to","1"],["field18","equal_to","\u0698\u0627\u067e\u0646\u06cc"],["field18","equal_to","\u0686\u06cc\u0646\u06cc"],["field24","equal_to","1"],["field24","equal_to","\u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633\u06cc"],["field24","equal_to","\u0686\u06cc\u0646\u06cc"],["field25","equal_to","1"],["field25","equal_to","\u0686\u06cc\u0646\u06cc"],["field27","equal_to","1"],["field27","equal_to","\u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633\u06cc"]],[["show_fields","field28"]],"or"],[[["field49","equal_to","\u062e\u06cc\u0631"]],[["hide_fields","field50"]],"and"],[[["field13","equal_to","3"]],[["hide_fields","field92,field93"]],"and"],[[["field2","equal_to","2"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field41,field111"]],"and"],[[["field2","equal_to","2"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field40,field111"]],"and"],[[["field9","equal_to","1"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field34,field111"]],"and"],[[["field9","equal_to","1"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field35,field111"]],"and"],[[["field9","equal_to","2"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field35,field111"]],"and"],[[["field9","equal_to","2"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field37,field111"]],"and"],[[["field9","equal_to","\u0698\u0627\u067e\u0646\u06cc"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field35,field111"]],"and"],[[["field9","equal_to","\u0698\u0627\u067e\u0646\u06cc"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field37,field111"]],"and"],[[["field14","equal_to","\u062a\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062f\u06cc"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field34,field111"]],"and"],[[["field14","equal_to","\u062a\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062f\u06cc"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field35,field111"]],"and"],[[["field14","equal_to","\u0698\u0627\u067e\u0646\u06cc"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field35,field111"]],"and"],[[["field14","equal_to","\u0698\u0627\u067e\u0646\u06cc"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field37,field111"]],"and"],[[["field16","equal_to","\u062a\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062f\u06cc"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field34,field111"]],"and"],[[["field16","equal_to","\u062a\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062f\u06cc"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field35,field111"]],"and"],[[["field16","equal_to","\u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633\u06cc"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field35,field111"]],"and"],[[["field16","equal_to","\u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633\u06cc"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field37,field111"]],"and"],[[["field24","equal_to","1"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field42,field111"]],"and"],[[["field24","equal_to","1"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field43,field111"]],"and"],[[["field24","equal_to","\u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633\u06cc"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field44,field111"]],"and"],[[["field24","equal_to","\u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633\u06cc"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field35,field111"]],"and"],[[["field24","equal_to","\u0686\u06cc\u0646\u06cc"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field44,field111"]],"and"],[[["field24","equal_to","\u0686\u06cc\u0646\u06cc"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field35,field111"]],"and"],[[["field25","equal_to","1"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field42,field111"]],"and"],[[["field25","equal_to","1"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field43,field111"]],"and"],[[["field25","equal_to","\u0686\u06cc\u0646\u06cc"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field44,field111"]],"and"],[[["field25","equal_to","\u0686\u06cc\u0646\u06cc"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field35,field111"]],"and"],[[["field27","equal_to","1"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field42,field111"]],"and"],[[["field27","equal_to","1"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field43,field111"]],"and"],[[["field27","equal_to","\u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633\u06cc"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field44,field111"]],"and"],[[["field27","equal_to","\u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633\u06cc"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field35,field111"]],"and"],[[["field111","equal_to","1"]],[["show_fields","field48,field49,field54,field51,field52,field53,field75,field73,field74,field56,field55,field57,field60,field61,field62,field63,field59,field58,field64,field65,field66,field67,field68,field72,field70,field71,field77,field85,field81,field78,field84,field83,field82,field86,field87,field88,field89,field92,field93,field109"]],"and"],[[["field111","equal_to","2"]],[["hide_fields","field48,field49,field50,field54,field52,field51,field53,field75,field73,field74,field56,field55,field57,field60,field61,field62,field63,field59,field58,field64,field65,field66,field67,field68,field72,field70,field71,field77,field85,field81,field78,field84,field83,field82,field86,field87,field88,field89,field92,field93,field90,field91,field94,field95,field109"],["show_fields","field110"]],"and"],[[["field2","equal_to","2"],["field111","equal_to","1"]],[["show_fields","field90,field91,field94,field95"]],"and"],[[["field2","equal_to","1"],["field2","equal_to","3"]],[["hide_fields","field90,field91,field94,field95"]],"or"]]
1 Step 1
قیمت ها را برسی کنید و در صورت دلخواه ثبت نام کنید
شعبه مورد نظر خود را انتخاب کنید
----------------------------------------------------------
زبانی را که می خواهید آموزش ببینید انتخاب کنید
طول دوره ویزا

Price:  23,000 THB (Approx. 647 USD)

Price:  35,000 THB (Approx. 985 USD)

Price:  45,000 THB (Approx. 1270 USD)

Price:  25,000 THB (Approx. 751 USD)

Price:  17,800 THB (Approx. 476 USD)

Price:  17,600 THB (Approx. 490 USD)

Price:  28,700 THB (Approx. 780 USD)

Price:  26,100 THB (Approx. 700 USD)

آیا می خواهید ثبت نام کنید؟
آیا در حال حاضر در کشور تایلند هستید؟
آیا قبلا ویزای تحصیلی تایلند را دریافت کردید؟ویزایی که در پاسپورت جاری شما بوده باشد
از طریق چه دوره ای قبلا ویزا دریافت کرده بوده اید؟

اطلاعات شخصی


نام خانوادگی
نام
شماره پاسپورت
تاریخ تولد به میلادی
شماره تلفن

آدرس شما در ایران


منطقه / محدوده
شهر
استان
پلاک / واحدyour full name
کوی / خیابان فرعیyour full name
خیابان / میدان/ بلوار

آدرس شما در تایلند ( اگر آدرسی وجود دارد)

این قسمت به انگلیسی پر شود


Room No.
App/ Condo
Soi
Street/ Roadyour full name
Sub -Disstrictyour full name

اطلاعات والدین شما


شغل پدرyour full name
نام پدرyour full name
شغل مادر
نام کامل مادر

اسکن صفحه اول پاسپورت خود را بارگذاری کنید


File passportupload
بارگذاری فایل اسکن پاسپورت

عکس خود را بارگذاری کنید


File Photoupload
بارگذاری فایل عکس

گواهی عدم سوء پیشینه را بارگذاری کنید
ترجمه رسمی اگر از ایران گواهی گرفته اید و یا فایل اصلی از گواهی تایلند


File Criminalupload
بارگذاری فایل گواهی عدم سوء پیشینه

ترجمه آخرین مدرک تحصیلی شما

دیپلم ، لیسانس و یا غیره


File Educationupload
بارگذاری فایل مدرک تحصیلی

صورت وضعیت مالی ( میزان موجودی شما در بانک)


File Bank statementupload
بارگذاری فایل گزارش وضعیت مالی
Back
Next

مقررات جدید

متاسفانه به اطلاع ایرانی های عزیز می رسانیم که در حال حاضر ما فقط در شعبه بانکوک می توانیم پذیرای شما عزیزان باشیم و ویزای تحصیلی فقط در این شعبه امکان پذیر می باشد.

تا اطلاعت ثانوی ویزای تحصیلی در شعبه پاتایا و چیانگ مای امکان پذیر نمی باشد.

خدمات ویزای تحصیلی تایلند

اگر قصد دریافت این نوع ویزا را دارید شما می توانید در دوره های شش ماهه و یا یک ساله زبان در موسسه ما ثبت نام کنید

مدارک مورد نیاز

برای شهر های بانکوک و چیانگ مای:

اسکن صفحه اول پاسپورت

ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه

یک قطعه عکس پاسپورتی

برای شهر پاتایا

علاوه بر مدارک بالا شما نیاز دارید ترجمه آخرین مدرک تحصیلی و پرینت بانکی ( صورت وضعیت مالی ) خود را نیز ارسال کنید

چه کسی واجد شرایط می باشد

کشور پادشاهی تایلند پذیرای اکثر ملیت های جهان می باشد و برای دریافت این ویزا حداقل سن باید 12 سال باشد و حداکثر 65 سال.
اگر در حال حاضر با ملیت کشور ایران در داخل کشور تایلند هستید می توانید حضورا در مدرسه ثبت نام کنید و پس از دریافت مدارک لازم از ما به ایران بازگردید و اگر در حال حاضر در ایران تشریف دارید می توانید با ارسال مدارک لازم از طریق ایمیل در موسسه ما ثبت نام کنید و پس از تکمیل پروسه ( حدودا 3 الی 4 هفته )  ما مدارک را برای شما ارسال می کنیم با مراجعه به سفارت تایلند در تهران برای دریافت ویزای تحصیلی اقدام کنید.

در صورتی که در پاسپورت ایرانی خود اقامت تحصیلی ، کاری و یا اقامت دائم کشور دیگری غیر از ایران را دارید می توانید با مدارک به سفارت تایلند در آن کشور نیز این نوع ویزا را دریافت کنید.


برای دریافت این ویزا محدودیتی نسبت به سطح تحصیلی افراد وجود ندارد و همه می توانند برای این نوع ویزا اقدام نمایند.

 

اگر همسر شما برای این ویزا اقدام کند شما نمی توانید ویزای همراه دریافت کنید ولی فرزند و یا فرزندان زیر 15 سال شما می توانند بدون نیاز به ثبت نام ویزای همراه از طریق شما طریق کنند.

در کدام شهر ها می توانید اقامت داشته باشید و آموزش ببینید؟

موسسه پرولنگویج در دارای شعبات مختلفی در شهر های بانکوک ، پاتایا و چیانگ مای می باشد که شما می توانید بر اساس مدارک مورد نیاز و قیمت ها ی مختلف در این شهرها از طریق فرم مقابل شعبه مورد دلخواه خود را انتخاب کنید.