Blog

Learn Thai Proverbs | kwàa thùa jà sùk ngaa kô mây

Learn Thai Proverbs: kwàa thùa jà sùk ngaa kô mây   กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ (kwàa thùa jà sùk ngaa kô mây)“The sesame gets burnt by the time the peanuts gets cooked” means “something is accomplished too late.” It is equal to English proverb, advice after mischief is like medicine after death. For example กว่าฝ่ายการตลาดจะคิดนโยบายใหม่ได้ บริษัทก็เสียลูกค้าไปหลายราย Kwàa fàay kaan-ta-làat jà khít na-yoo-baay mày dây, boo-rí-sàt kô siǎ luûk-kháa pay lǎay raay By the time the marketing department find out a new policy, the company has company has lost many customers.Thai Vocabularyฝ่าย faày departmentการตลาด kaan-ta-làat marketingนโยบาย ná-yoo-baay policyเสีย siǎ loseลูกค้า lûuk-kháa customer 

Learn Thai Proverb: Plaa nâw tua diaw měn tháng khoông

Learn Thai Proverb: Plaa nâw tua diaw měn tháng khoông ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้อง Plaa nâw tua diaw měn tháng khoông (One rotten fish makes the whole catch stink) This Thai proverb means that one person doing wrong can affect reputation of a whole group of people. It can also mean that the person doing wrong can have a negative influence on those aroung him or her, causing then to do wrong as well. Its matching English equivalent is “One rotten apple spoils the whole barrel.” e.g. อย่าคิดว่าทุกคนในบริษัทเป็นเหมือนกันหมดค่ะ ดำเป็นปลาเน่าตัวเดียวเท่านั้น yàa kh́it wâa thúk khon nay boo-ri-sàt pen muan-kan mòt ná Dam pen plaa nâw tua diaw thâw-nán Don’t think everyone in the company is the same. Dam is just a rotten fish. Vocabularyเน่า nâw rottenเหม็น měn stinkทั้ง tháng wholeข้อง khoông fish trapอย่า yàa Don’t (as command)ทุกคน thúk-khon everyoneเหมือนกัน muǎn-kan sameเท่านั้น thâw-nán only  ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้อง เป็นสำนวนสุภาษิตไทยหมายถึงคนเพียงคนเดียวที่ทำสิ่งไม่ดีแล้วทำให้คนทั้งกลุ่มเสียชื่อเสียงไปด้วยหรืออาจหมายถึง คนที่ทำอะไรไม่ดี ทำให้คนอื่นๆในกลุ่มได้รับอิทธิพลที่ไม่ดี แล้วทำผิดตามไปด้วย ตัวอย่าง เช่น อย่าคิดว่าทุกคนในบริษัทเป็นเหมือนกันหมดนะ ดำเป็นปลาเน่าตัวเดียวเท้านั้น สำนวนนี้ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า “One rotten apple spoils the whole barrel”

Get an education visa in Thailand ?

How can a Thai language school help you get an education visa in Thailand?Education visas in Thailand are called Non-Immigrant ED visas or as some people call them “student visas” or “ED visas.” These visas are issued to applicants who wish to study, attend seminars, training sessions or work as interns in Thailand. One of the cheapest ways to obtain an ED-Visa is to enroll on a Thai language course. People from all around the world are eligible to sign-up and obtain one. Whether you are currently in Thailand or not, Pro Language School can help you obtain your visa easily. There are only a few requirements for an education visa and you will need to fill out some paperwork. For details please check this link. Pro Language school has branches in Bangkok, [...]

What is the Songkran Festival?

What is the Songkran Festival? Songkran is a Thai traditional New Year which starts on April 13th-15th  every year.  Songkran means “movement” or “changing”. It is also called the “Water Festival”.  Water is believed to flow and wash away all sins during this time.  Activity In the Thai tradition, the New Year begins early in the morning when faithful Thai Buddhists go to the temple to offering food to monks.  After that, they release caged animals, especially birds and fish.  Children and grandchildren will visit and respect their elders and parents.  The young pour scented water over their elder’s hands, they in return, wish them good health, happiness and prosperity.  This tradition of paying respect is called “Rod Nam Dam Hua”.  April 14 is called “Family Day”. Rod Nam Dam Hua is pouring water on the hands [...]

Theft of passports in Thailand

Theft of passports in Thailand and particularly in Phuket is a 'regular occurrence'   There is, of course, no evidence that Malaysia Airlines Flight MH370, which disappeared Friday 7 March just over an hour into its flight from Kuala Lumpur, Malaysia to Beijing, was the victim of a terror attack. But news that two of the passengers on the flight were travelling on passports stolen in Thailand – one belonging to Italian Luigi Maraldi, who lost it last August when he left it as collateral for a motorbike rented in Phuket, and the other to Austrian Christian Kozel, who reported his lost in the same area some 18 months earlier – has focused attention on the country's booming trade in stolen and falsified passports. Some, certainly, have ended up in the hands [...]

Getting Around Bangkok

Traveling in and around Bangkok can seem daunting at first sight. With city lights illuminating the night sky, street food that inundates the senses, pedestrians who shop nonstop and not to mention the stray Bangkokian dogs who are always sniffing around for a meal. You can become lost, confused or even overwhelmed. However, if you are in the heart of the city you are in luck. The BTS and MRT operate from six a.m. to midnight seven days a week with low cost fares to all areas. The destinations on both transits will give you an opportunity to explore many religious sites, temples, palaces, family fun options and of course shopping. Whether it is a night market or the famous Chatuchak weekend market you can use the metro transit system [...]

underground / subway / metro / tube

underground / subway / metro / tube A city’s underground railway/railroad system is usually called the underground (often the Underground) in British English and the subway in North American English. Speakers of British English also use subway for systems in American cities and metro for systems in other European countries. The Metro is the name for the systems in Paris and Washington, D.C. London’s system is often called the Tube.

holiday/vacation

You use holiday (or holidays) in British English and vacation in North American English to describe the regular periods of time when you are not at work or school, or time that you spend travelling or resting away from home: I get two weeks’ holiday/vacation a year. He’s on holiday/vacation next week. I like to take my holiday/vacation in the summer. the summer holidays/vacation the summer holidays/vacation In North American English a holiday (or a public holiday) is a single day when government offices, schools, banks and businesses are closed. In British English it is called a bank holiday: The school will be closed Monday because it’s a holiday.