Header-bg-CH-Silom3

หลักสูตรภาษาจีน

เรียนภาษาจีนสำหรับใช้งานทั่วไป

Pro Language ได้มีการเปิดสอน หลักสูตรภาษาจีน มานานกว่า 10 ปี ด้วยมาตรฐาน และคุณภาพการสอนที่เป็นจุดเด่นดีเยี่ยม ทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้เรียนจนมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
แนวทางการเรียนการสอนภาษาจีนของเรานั้นจะเน้นที่ความต้องการของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อให้ผู้เรียนนั้นประสบความสำเร็จในด้านการเรียนภาษาจีนอย่างแท้จริง รวมถึงสามารถนำไปใช้งานต่างๆได้จริง เพราะเราถือว่าผู้เรียนแต่ละท่านมีจุดอ่อน และจุดแข็งด้านภาษาไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญและใส่ใจกับตัวผู้เรียนแต่ละท่านเป็นสำคัญ รวมถึงคอยจัดการหรือแก้ไขจุดอ่อนที่เป็นปัญหาของผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายในการเรียนภาษาจีนจนสำเร็จได้ ซึ่งท่านผู้เรียนเอง และคนรอบข้างจะสามารถสังเกตเห็นถึงพัฒนาการด้านภาษาจีนที่ก้าวกระโดดของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน

หลักสูตรภาษาจีนที่เปิดสอน_head

1. หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางสำหรับเด็ก (Chinese for Kids)

1. หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางสำหรับเด็ก (Chinese for Kids)

1.1 หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางระดับต้น

   ( A1-A6 ทั้งหมด 6 คอร์ส คอร์ส ละ 20 ชม. )

เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างเป็นธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากระบบ PINYIN และฝึกออกเสียงให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา เรียนรู้และฝึกเขียนตัวหนังสือจีนอย่างสนุกสนาน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้รูปประโยคพื้นฐานของภาษาจีนและสามารถพูดคุยเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันได้

1.2 หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางระดับกลาง

   ( B1-B6 ทั้งหมด 6 คอร์ส คอร์ส ละ20 ชม. )เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรภาษาจีนกลางระดับต้น นักเรียนจะได้เรียนรู้รูปประโยคที่สำคัญของภาษาจีนและคำศัพท์ที่ใช้บ่อย สามารถพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และการแปลจนถึงระดับที่สามารถสื่อสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ได้

2. หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางสำหรับผู้ใหญ่ (Chinese for Adults)

2. หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางสำหรับผู้ใหญ่ (Chinese for Adults)

2.1 หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางระดับต้น

   ( L1-L6 ทั้งหมด 6 คอร์ส คอร์ส ละ 20 ชม. )

เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการออกเสียงระบบ PINYIN การเขียนตัวอักษรจีนที่ถูกต้อง และเรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อย มากกว่า 500 คำ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและทำงานได้


2.2 หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางระดับกลาง

   ( M1-M6 ทั้งหมด 6 คอร์ส คอร์ส ละ 20 ชม. )
เป็นหลักสูตรที่เน้นด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อให้เกิดความชำนาญทางภาษามากขึ้น การใช้คำศัพท์และการแต่งประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เพื่อใช้ในชีวิต ประจำวัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานบ้างเล็กน้อยผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ประมาณ 1000 คำ และสำนวนจีนอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะเริ่มเรียนรู้การเขียนภาษาจีนผู้เรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้นจนสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
3. หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางระดับสูง

   ( H1-H6 ทั้งหมด 6 คอร์ส คอร์ส ละ 20 ชม. )

เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรภาษาจีนกลางระดับกลางเพื่อให้ผู้เรียน เกิดทักษะและความชำนาญในการใช้ภาษาจีน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อประกอบอาชีพและติดต่อสื่อสารธุรกิจ ระหว่างประเทศได้
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ ประมาณ 1200 คำ

3. หลักสูตรเตรียมสอบเอนทรานซ์ PAT7.4 ( Chinese for PAT7.4 )

3. หลักสูตรเตรียมสอบเอนทรานซ์ PAT7.4 ( Chinese for PAT7.4 )

 • สำหรับผู้ที่ต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดย หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบและแนวข้อสอบโดยจะสอนแบบตะลุย โจทย์เพื่อการทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบแนวข้อสอบ ทั้งคำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อทำข้อสอบอย่างมี ประสิทธิภาพโดยลดเวลาในการทำข้อสอบ และตอบอย่างมั่นใจ
 • เนื้อหาที่สอน แบ่งออกเป็น5ส่วนคือ
 1. คำศัพท์ นักเรียนจะได้คำศัพท์อย่างน้อย 2,500คำขึ้นไปและครอบคลุมคำศัพท์ทุกๆหมวด
 2. ไวยากรณ์ สอนไวยากรณ์พื้นฐานและระดับกลาง ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการสอบเอ็นทรานซ์ พร้อมยกตัวอย่างรูปแบบประโยคที่หลากหลาย นักเรียนจะสามารถนำไปปรับใช้ได้กับการเรียนและการสอบในระดับที่สูงขึ้นไป
 3. สอนสำนวนสุภาษิต คำศัพท์ใกล้เคียงกันและตรงข้ามกัน และอื่นๆ ที่ออกสอบ
 4. การอ่าน ฝึกฝนทักษะการอ่านและการจับใจความสำคัญ
 5. เทคนิคการวิเคราะห์แนวข้อสอบ

4. หลักสูตร HSK

4. หลักสูตร HSK

เพื่อ ตอบสนองความต้องการของผู้สอบ HSK ซึ่งประเทศไทยดำเนินการจัดสอบปีละ 1 ครั้ง เราจึงเปิดหลักสูตรการเรียนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในทุกระดับ เช่น หลักสูตรไวยากรณ์ การฟัง การแยกแยะและวิเคราะห์คำศัพท์ การอ่าน และหลักสูตรทบทวนและฝึกฝนทักษะในทุกด้าน ผู้เรียนในระดับนี้ต้องมีความรู้ภาษาจีนในระดับที่สามารถสื่อสารได้

ประโยชน์ของการสอบ HSK
 1. เพื่อใช้รับนักศึกษาใหม่ ใช้แบ่งห้องเรียนตามระดับความรู้ และยกเว้นการเรียน
 2. เพื่อใช้คัดเลือกคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม และเลื่อนตำแหน่ง
 3. เพื่อใช้วัดมาตรฐานของผู้สอบเองว่ามีความรู้ภาษาจีนอยู่ที่ระดับใด
 4. เพื่อสถานศึกษาใช้วัดมาตรฐานการสอนของสถาบันตนเอง

5. หลักสูตรสนทนาเร่งรัด (Chinese for Daily Conversation)

5. หลักสูตรสนทนาเร่งรัด (Chinese for Daily Conversation)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านการพูดและการฟังเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสนทนาภาษาจีนในระดับพื้นฐานและสามารถนำไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนหรือมีพื้นฐานบ้างเล็กน้อย

6. หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ (Chinese for Business)

6. หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ (Chinese for Business)

เป็นหลักสูตรระดับสูงเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานดีพอสมควรหรือผู้ที่ ศึกษาจบหลักสูตรภาษาจีนกลางระดับกลาง โดยจะเน้นคำศัพท์ด้านธุรกิจการค้า เช่น การพบปะลูกค้า การตกลงซื้อขาย การจัดส่งสินค้า การประกันภัย การธนาคาร ฯลฯ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบธุรกิจได้


หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนของ Pro Language

Pro Language ได้มีการแบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนเป็น 6 กลุ่มมาตรฐานหลักๆ ดังนี้

1.หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางสำหรับเด็ก (Chinese for Kids)
ซึ่งจะแบ่งย่อยอีก 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
2.หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางสำหรับผู้ใหญ่ (Chinese for Adults)
ซึ่งจะแบ่งย่อยอีก 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
3.หลักสูตรเตรียมสอบเอนทรานซ์ PAT7.4 ( Chinese for PAT7.4 )
4.หลักสูตร HSK
5.หลักสูตรสนทนาเร่งรัด (Chinese for Daily Conversation)
6.หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ (Chinese for Business)

ทำไมต้องเลือกเรียนภาษาจีนที่ Pro Language

โรงเรียน สอนภาษาโปรแลงเกวจ เป็นสถาบันสอนภาษาที่เปิดมาแล้วมากกว่า 10 ปี สอนหลากหลายภาษา ซึ่งก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากผู้เรียนทั้ง นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวัยทำงาน เรามีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นในสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งที่พัทยา และเชียงใหม่
เราเป็นสถาบันสอนภาษาระดับมืออาชีพที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และเราภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล “โรงเรียนเอกชนดีเด่นประจำปี 2008” ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ

เหล่าซือที่ จะสอนภาษาจีนนั้นทุกท่านล้วนมีประสบการณ์ทางการสอน และผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี สามารถพูดได้ทั้ง 3 ภาษาได้แก่ ไทย อังกฤษ และจีน ทำให้นักเรียนที่มาเรียนกับเรานั้นมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้ด้านภาษาที่ จะทำให้ท่านนั้นสามารถนำภาษานั้นไปใช้งานได้จริง ไม่ใช่แค่ในตำราแน่นอน

คอร์สเรียนภาษาจีนแบบไหนที่เหมาะกับคุณ?

ภาษาจีนสำหรับเด็ก
ภาษาจีนสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

สมัครเรียน หรือสอบถามเพิ่มเติม

สนใจสมัคร