“โค้งสุดท้ายสู่ AEC” ศศินทร์เร่งรับมืออาเซียน

aec ,prolanguage

การเปิดประเทศสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป จะทำให้ประตูเศรษฐกิจของ 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกเปิดกว้างขึ้น และจะก่อให้เกิดการร่วมมือและการลงทุนในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ทางสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ ห่วงผู้ประกอบการไทยในการรับมือตลาดอาเซียน จึงได้ศึกษาและวิจัยถึงผลกระทบ ทั้งยังเตรียมผลิตบุคลากรรองรับการแข่งขัน

โดยจัดงานสัมมนา เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นและให้ความรู้ ภายใต้หัวข้อ “โค้งสุดท้ายสู่ AEC รู้สู้ Free Flow of Investment/Product&Brands/Services/HR/Capital

แล้วคุณทุกคนหล่ะเตรียมความพร้อมกันหรือยัง


12/06/2012

0 Responses on “โค้งสุดท้ายสู่ AEC” ศศินทร์เร่งรับมืออาเซียน"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2015, ALL RIGHTS RESERVED.
Skip to toolbar