หลักสูตรภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

Pro Language ได้มีการเปิดสอน หลักสูตรภาษาจีน มานานกว่า 10 ปี ด้วยมาตรฐาน และคุณภาพการสอนที่เป็นจุดเด่นดีเยี่ยม ทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้เรียนจนมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
แนวทางการเรียนการสอนภาษาจีนของเรานั้นจะเน้นที่ความต้องการของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อให้ผู้เรียนนั้นประสบความสำเร็จในด้านการเรียนภาษาจีนอย่างแท้จริง รวมถึงสามารถนำไปใช้งานต่างๆได้จริง เพราะเราถือว่าผู้เรียนแต่ละท่านมีจุดอ่อน และจุดแข็งด้านภาษาไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญและใส่ใจกับตัวผู้เรียนแต่ละท่านเป็นสำคัญ รวมถึงคอยจัดการหรือแก้ไขจุดอ่อนที่เป็นปัญหาของผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายในการเรียนภาษาจีนจนสำเร็จได้ ซึ่งท่านผู้เรียนเอง และคนรอบข้างจะสามารถสังเกตเห็นถึงพัฒนาการด้านภาษาจีนที่ก้าวกระโดดของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน

หลักสูตรที่เปิดสอน

Chinese-books

1. หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางสำหรับผู้ใหญ่

หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางระดับต้น
( L1 – L4, คอร์สละ 30 ชม. )

 • เป็นหลักสูตรเน้นสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการออกเสียงระบบ PINYIN สอนกฏการเขียนตัวอักษรจีนที่ถูกต้องและสอนคำศัพท์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนหรือมีพื้นฐานเพียงเล็กน้อย
 • เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุด มากกว่า 500 คำ ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางระดับกลาง
( M1 – M4, คอร์สละ 30 ชม. )

 • เป็นหลักสูตรเน้นเรื่องทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนให้เกิดความชำนาญทางภาษามากขึ้นการใช้คำศัพท์และการแต่งประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การสื่อสารในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาจีนมาบ้าง
 • เรียนรู้คำศัพท์ใหม่อีก ประมาณ 1,000 คำ และสำนวนจำนวนมากรวมทั้งเริ่มเรียนรู้ การเขียนภาษาจีน
 • ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลภาษาจีนของคุณจะสามารถยกระดับสูงขึ้นจนสามารถนำไปใช้ในอาชีพการงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางระดับสูง
( H1 – H6, คอร์สละ 30 ชม. )

 • เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องมาจากหลักสูตรระดับกลางเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความชำนาญมากขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำภาษาจีนไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพ การติดต่อสื่อสารและธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ 1,200 คำ

 

2. หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางสำหรับเด็ก ( Chinese for Kids )

หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางระดับต้น
( A1-A4, คอร์สละ 30 ชม. )

 • เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากระบบพินอิน(เครื่องหมายกำกับการออกเสียง)ฝึกออกเสียงให้ได้มาตรฐานเหมือนเจ้าของภาษา เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ และฝึกอ่านเขียนตัวหนังสือจีนอย่างสนุกสนาน
 • เรียนรู้รูปประโยคพื้นฐานของภาษาจีนและสามารถพูดคุยเรื่องง่ายๆที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ

 

หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางระดับกลาง
( B1-B4, คอร์สละ 30 ชม. )

 • เรียนรู้รูปประโยคสำคัญของภาษาจีนและคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ความสามารถในการฟัง พูดอ่าน เขียนและแปลจะพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนจนสามารถใช้ภาษาจีนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั่วไปได้อย่างดี

 

3. หลักสูตรสนทนาเร่งรัด

( Chinese for Daily Conversation )

 • เป็นหลักสูตรที่มุ่งสอนด้านการพูดและการฟังเป็นหลักเพื่อให้เรียนสามารถสนทนาภาษาจีนระดับพื้นฐานได้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนหรือมีพื้นฐานมาบ้างเล็กน้อย

 

4. หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ

(Chinese for Business)

 • เป็นหลักสูตรระดับสูงสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาจีนมาดีพอสมควรหรือศึกษาจบหลักสูตรระดับกลาง โดยจะเน้นคำศัพท์ด้านการค้าและธุรกิจสมัยใหม่ เช่น การพบปะลูกค้า การตกลงซื้อขาย การจัดส่งสินค้า ประกันภัย การธนาคาร ฯลฯผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปทำงานด้านธุรกิจและการค้าได้เป็นอย่างดี

 

5. หลักสูตรการอบรมเพื่อเตรียมสอบ HSK

( Chinese for HSK Test )

 • เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สอบ HSK ซึ่งประเทศไทยดำเนินการจัดสอบปีละ 1 ครั้งเราจึงเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในทุกระดับ หลักสูตรการฟัง ไวยากรณ์ การแยกแยะและวิเคราะห์คำศัพท์ การอ่าน และหลักสูตรทบทวนและฝึกฝนทักษะในทุกด้าน ผู้เรียนต้องมีความรู้ภาษาจีนในระดับสามารถสื่อสารได้
 • ประโยชน์ของการสอบ HSK

 

1. เพื่อใช้รับนักศึกษาใหม่ ใช้แบ่งห้องเรียนตามระดับความรู้ และยกเว้นการเรียน
2. เพื่อใช้คัดเลือกคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม และเลื่อนตำแหน่ง
3. เพื่อใช้วัดมาตรฐานของผู้สอบเองว่ามีความรู้ภาษาจีนอยู่ที่ระดับใด
4. เพื่อสถานศึกษาใช้วัดมาตรฐานการสอนของสถาบันตนเอง
6. หลักสูตรการอบรมเพื่อเตรียมสอบเอนทรานซ์ PAT7.4 ( Chinese for PAT7.4 )

 

 • สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยคอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบ และแนวข้อสอบโดยจะสอนแบบตะลุยโจทย์เพื่อการทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบแนวข้อสอบ ทั้งคำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ได้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา เพื่อใช้ในการสอบอย่างมีประสิทธิภาพโดยลดเวลาในการทำข้อสอบให้เร็วขึ้นและตอบอย่างมีความมั่นใจ
 • เนื้อหาที่สอน แบ่งออกเป็น5ส่วนคือ

 

1. คำศัพท์ นักเรียนจะได้คำศัพท์อย่างน้อย 2,500คำขึ้นไปและครอบคลุมคำศัพท์ทุก ๆ หมวด
2. ไวยากรณ์ สอนไวยากรณ์พื้นฐานและกลาง ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการสอบเอ็นทรานซ์ พร้อมยกตัวอย่างรูปแบบประโยคที่หลากหลายประกอบการสอนด้วย นักเรียนจะสามารถนำไปปรับใช้ได้กับการเรียนและการสอบในระดับที่สูงขึ้นไป
3. สอนสำนวนสุภาษิต คำศัพท์ใกล้เคียงกันและตรงข้ามกัน และอื่นๆ ที่ออกสอบ
4. การอ่าน ฝึกฝนทักษะการอ่านและการจับใจความสำคัญของเนื้อหา
5. เทคนิคการตอบโจทย์คำถามในข้อสอบ